Nachádzate sa na stránke s erotickým obsahom.

Mali ste už 18 rokov?

Ano        Ne

Kategórie

Informácie

Nedávne články

Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme súkromie zákazníkov a preto k osobným údajom pristupujeme zodpovedne a s dôrazom. Pre riadne vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. Za žiadnych okolností údaje neposkytneme tretej strane (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci je povinný v prípade že je fyzickou osobou oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Prevádzkovateľ elektronického obchodného domu zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia pre najlepšie zabezpečenia ochrany osobných údajov. 

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu. 

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

„Osobné údaje" sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba"), identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto osoby.   

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania a príjemcovia osobných údajov

Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

1. Spracovanie osobných údajov za účelom dokončenia objednávky zahŕňa: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka za účelom úspešného doručenia tovaru, plnenie zmluvy.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov, ako: Meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ a mesto sú nevyhnutné podľa medzinárodnej zmluvy alebo osobitného predpisu, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.  b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

3.Osobné údaje dotknutej osoby uchovávame po dobu 10 rokov.

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií 

Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

1. Účelom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je zasielanie marketingových informácií, ako je Newsletter.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm.

a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

3. Osobné údaje dotknutej osoby uchovávame (v prípade ak bude mať záujem o zasielanie noviniek a nezruší odber) po dobu 10 rokov.

Spracovanie osobných údajov na účely spracovania Cookies 

Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

1. Účely spracúvania osobných údajov: Heureka, Pricemania, GAdwords, GAnalytics atď.

Cookies su malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

3. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „Session Cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „Persistent Cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov Cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej Cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, článok 22 GDPR

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Predávajúci oznamuje kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

1. Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, Tel: 18 373, e-mail: dpd@dpd.skObchodný register okr súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.

Dotknutá osoba má právo a možnosť aktualizovať, zmeniť osobné údaje priamo na web stránke internetového obchodu zambo.sk, v sekcii účet, ihneď po prihlásení.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek písomne odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte buď cez E-mail: info@zambo.sk, mobil: +421 901 922 304.

Používateľ má tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk).

Prevádzkovateľ internetových stránok www.zambo.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.